هروی سنتر

1 سال قبل ، تهران ، تهران

کد آگهی : 10918

  • استان: تهران
  • شهر: تهران
  • محله: هروی
  • آدرس: میدان هروی، خیابان موسوی (گلستان۵)، نبش خیابان نازک

هروی سنتر

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ «ﻫﺮوی ﺳﻨﺘﺮ» ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه اﺣﺪاث ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎری وﯾﮋه و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ، در ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان (از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن از ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺗﻬﺮان، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎی اﻃﺮاف) در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری، ﺳﺎزه و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از داﻧﺶ ﻧﻮﯾﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎری ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و درﺧﻮر اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽ اﺣﺪاث ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﻓﺰوده ﺷﻮد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

پیام ولیمه :

ولیمه صرفا سامانه ای برای درج آگهی ها و معرفی کسب و کارها است. ولیمه در قبال فعالیت ها و آگهی هایی که کاربران در سایت قرار می دهند هیچ مسئولیتی ندارد. بنابراین قبل از واریز هر گونه وجهی از صحت خدمات و فعالیت کسب و کار مورد نظر خود اطمینان حاصل نمایید.

شعار ولیمه :

ولیمه، ویترین انتخابی برندها

 

آگهی های مشابه

ارسال نظر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر